SYMETRYCZNY. DOSTĘP. DO  INTERNETU.


kolokacja, hosting, dzierżawa włókien światłowodowych, budownictwo telekomunikacyjne
 

Przetwarzanie danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowana w krajach UE od 25 maja 2018r.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę DAWIS IT Sp. z o.o., przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie (klauzulę informacyjną). Prosimy o zapoznanie się z treścią tej klauzuli.

Z poważaniem,

DAWIS IT Sp. z o.o.


Dzień dobry Państwu,

poniżej przedstawiamy wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez DAWIS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, NIP: 5342409456 Państwa danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe zbierane przez DAWIS IT Sp. zoo z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Staszica 1, NIP 5342409456 przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. DAWIS IT Sp. zoo zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję,że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAWIS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Staszica 1.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celach:

a)zawarcia oraz realizowania umowy sprzedaży lub innej umowy zawieranej/zawartej z administratorem, w tym w celu kontraktu bezpośredniego z Pani/Panem w celu podjęcia zlecanych działań lub realizacji inwestycji i zobowiązań współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z DAWIS IT Sp. zoo (na podstawie art.6 ust 1 lit. b)ogólnego Rozporządzenia.

b)wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAWIS IT Sp. z o.o, jako administratora danych: w celu świadczenia usług,zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,zabezpieczenia stosunku zobowiązaniowego powstałego pomiędzy Panią/Panem a administratorem, zabezpieczenia wyegzekwowania wierzytelności,windykacji należności lub poszukiwaniu majątku,weryfikacji pod względem wywiązywania się z zobowiązań,zapobieganie oszustwom (na podstawie art.6 ust.1 lit.f / ogólnego Rozporządzenia),

Dane osobowe przetwarzane są również w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DAWIS IT Sp. z o.o. (na podstawie art.6 ust.1 lit. c) ogólnego Rozporządzenia;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Pani/Pan zobowiązany jest do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy,kontraktu,wywiązania się z zobowiązań;

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z DAWIS IT Sp. zoo, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy: kontrahenci , przewożnicy, producenci,dostawcy towarów i usług ,podmioty świadczące usługi IT /serwisowe/informatyczne/systemowe wprowadzające i nadzorujące oprogramowania dla administratora,inne podmioty przetwarzające dane w imieniu DAWIS IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,organy administracji ,służby państwowe i sądy.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza UE.

W razie przekazania danych osobowych do organizacji międzynarodowej ,państw trzecich znajdujących się poza UE. DAWIS IT Sp. z o.o. zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych.

DAWIS IT Sp. z o.o., może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane,odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAWIS IT Sp. z o.o. jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umowami,kontraktami,zabezpieczeniami wierzytelności, z którymi jest związane przetwarzanie danych osobowych,lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody * w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności,jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępniania danych może uniemożliwić wykonanie realizacji inwestycji,usługi sprzedaży.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia.

Brak profilowania

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,nie są przedmiotem profilowania,jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Skontaktuj się z nami

Adres
Staszica 1, 05-800 Pruszków woj. Mazowieckie, Polska
Informacje kontaktowe
E-mail: biuro@dawis-it.pl Telefon: +48 22 350 90 50

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem